Obsah

Zápis do Materskej školy 2013

 

Riaditeľka Materskej školy s VJM v Moči  oznamuje rodičom, že zápis detí do    materskej školy na školský rok 2013/2014 sa uskutoční dňa: 11-12. marca 2013.

MŠMŠ 

Podmienky prijatia:

•Podanie písomnej žiadosti /tlačivo je k dispozícii v materskej škole/

•Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.

•Vytvorené základné sebaobslužné návyky dieťaťa /hygiena, stravovanie, obúvanie, obliekanie/

•Splnenie vekovej podmienky

 V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy sa uprednostnia:

•Deti s povinnou školskou dochádzkou /kt. do 31.aug. dovŕšia 5. rok veku/

•Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

•Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

•Deti zamestnaných rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v Moči a dieťa do 31.aug. dovŕši 3.rok veku

•Deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca

MŠ

Prijatie dieťaťa do materskej školy.

 

Rozhodovanie podľa § 5 ods.14 písm. a/ o prijatí dieťaťa do materskej školy

Pri rozhodovaní sa postupuje podľa:

- § 28 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

- § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

- § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z.z.

MŠ