Navigácia

Obsah

Základná Škola s VJM, Moča

ZŠ

Naša škola sa nachádza v obci Moča, v okrese Komárno, na ľavom brehu rieky Dunaj. Školu

v súčastnosti navštevuje 88 žiakov.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 15 pedagógov v deviatych triedach. Popri každodenných vyučovacích povinnostiach aktívne sa zapojíme do kultúrneho života v obci. Zúčastňujeme sa na rôznych podujatiach, súťažiach. O našich činnostiach, výsledkoch a úspechoch nformujeme širokú verejnosť v obecnom časopise a na našej webovej stránke. Podľa požiadaviek žiakov organizujeme záujmové krúžky na získanie zručnosti v rôznych oblastiach. V tomto školskom roku vedieme 11 krúžkov, ktorých žiaci veľkou radosťou navštevujú.

Menšie deti – žiaci nižšieho stupňa navštevujú školský klub – tým zabezpečujeme a podporujeme aj chod rodín. 

Poslaním našej školy je medzi inými, aby si žiaci osvojili metódy kvalitného učenia, aby sme ich viedli k samostatnosti a kladnému rozvoju ich osobnosti. Naša výchovno-vzdelávacia práca je v súlade základmi vlastenectva, humanistickej a demokratickej výchovy. Zabezpečujeme rast pre každého žiaka v oblasti morálnej, estetickej, duševnej a telesnej. Je pre dôležité, aby sa naše žiaci úctivo správali voči dospelým a voči inými národom,  národnostiam. 

Našim cieľom je vychovávať takú generáciu, ktorá je hrdá na svoju vlasť, materinský jazyk  a na svoju národnosť.

 

Podrobnejšie informácie môžete získať na našej webovej stránke: www.zsmoca.edupage.org

Kontakt:

Riaditeľ:        Mgr. Helena Maricseková

Zástupkyňa: Mgr. Éva Tóth 

Adresa: Školská 417

               946 37 Moča

Telefón: 035/7789408

email:   dunamocssuli@gmail.com

Web:      http://www.zsmoca.edupage.org